24 uur fietsen tegen kanker

InschrijvenMeer weten

Deelnemersvoorwaarden

Met het inschrijven voor de Haagse Hoed Challenge verklaar je je als deelnemer bekend en akkoord met de deelnemersvoorwaarden Haagse Hoed Challenge:

Definities

In deze deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

Organisator: Stichting Haagse Hoed Challenge.
Evenement: een fietstocht die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement Haagse Hoed Challenge.
Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Deelname

Het Evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Haagse Hoed Challenge, Tijgeroog 3, 2719 VE, Zoetermeer.
Het Evenement is een (recreatieve) sponsorfietstocht zonder wedstrijdelement en mag derhalve ook niet als officiële wedstrijd gereden worden.
Onder ‘fietsen’ wordt verstaan: het zich zodanig voorwaarts bewegen op een racefiets. MTB-, ATB-fietsen, e-bikes, ligfietsen en andere vormen van fietsen, zijn niet toegestaan, met uitzondering bij deelname aan de Family Challenge 25 km.
Het gebruik van een ligstuur is niet toegestaan.
Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
Het evenement zal plaatsvinden op 10 september 2023
De inschrijvingen sluiten op zondag 4 september 23:59 uur.
Alleen teams die zich voor sluitingstijd via de voorinschrijving hebben ingeschreven voor het Evenement, kunnen aanspraak maken het deelnemerspakket.
De inschrijving en het recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
Deelname aan de tocht en toegang tot de rust- en verzorgingslocatie is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
Deelnemers zijn verplicht hun Haagse Hoed Challenge wielershirt te dragen.
Met het inschrijven voor het Evenement verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
Deelnemers zijn verplicht om voor vertrek hun naam en de naam/telefoonnummer van een contactpersoon bij de organisatie van het Evenement te hebben achtergelaten. Dit bevordert optimale hulpverlening in het geval van incidenten.
Het dragen van een deugdelijke valhelm is gedurende fietsen tijdens het Evenement verplicht.
Het voeren van deugdelijke verlichting tijdens duisternis is verplicht. De organisatie verschaft verlichting aan deelnemers.
Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
Aanwijzingen van de organisatie, politie, verkeersregelaars, medewerkers van het motorbegeleidingsteam en van overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens het Evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Mobiel bellen op de fiets is verboden.
Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
(huis)dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers aan het Evenement die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten.
De organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
Indien de tocht(en) door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
De organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
Indien het evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend. Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot marty@haagsehoedchallenge.com

Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief de contactgegevens in geval van nood door te geven aan organisator.
Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen, en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

Aansprakelijkheid

Deelnemen aan het evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Portretrecht & Persoonsgegevens

Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het evenement, voor promotionele doeleinden van de Haagse Hoed Challenge.
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de deelnemer.
Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator.
Overig

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator van het evenement.

Dit evenement wordt georganiseerd door

Stichting Haagse Hoed Challenge
Tijgeroog 3
2719VE Zoetermeer
KVK 74089978

Communicatie & website door: @Klantenfabriek.nl

Bestuur:

Ed de Kievit – Voorzitter
Marty Groen in ’t Woud – Secretaris & Penningmeester
Hans de Jong – Algemene zaken
Dick van Kerpel – Parcoursbouwer
Deelnemersvoorwaarden